https://www.lovethailand.org/อำเภอคีรีมาศ

No.1/4ถ้ำพระแม่ย่า
ถ้ำพระแม่ย่า
ถ้ำพระแม่ย่า ถ้ำพระแม่ย่า
อ.คีรีมาศ ต.โตนด

No.2/4ถ้ำเขาทองผางับ
ถ้ำเขาทองผางับ
ถ้ำเขาทองผางับ ถ้ำเขาทองผางับ
อ.คีรีมาศ ต.โตนด

https://www.lovethailand.org/อำเภอศรีสัชนาลัย

No.3/4ถ้ำนารายณ์ (ถ้ำเขาวง)
ถ้ำนารายณ์ (ถ้ำเขาวง)
ถ้ำนารายณ์ (ถ้ำเขาวง) ถ้ำนารายณ์ (ถ้ำเขาวง)
อ.ศรีสัชนาลัย ต.หาดเสี้ยว

https://www.lovethailand.org/อำเภอทุ่งเสลี่ยม

No.4/4ถ้ำแม่ถัน
ถ้ำแม่ถัน
ถ้ำแม่ถัน ถ้ำแม่ถัน
อ.ทุ่งเสลี่ยม ต.บ้านใหม่ไชยมงคล