https://www.lovethailand.org/อำเภอเมืองสุโขทัย

No.1/5ทุ่งทะเลหลวง
ทุ่งทะเลหลวง
ทุ่งทะเลหลวง ทุ่งทะเลหลวง
อ.เมืองสุโขทัย ต.ธานี

No.2/5อ่างเก็บน้ำสิริพงษ์
อ่างเก็บน้ำสิริพงษ์
อ่างเก็บน้ำสิริพงษ์ อ่างเก็บน้ำสิริพงษ์
อ.เมืองสุโขทัย ต.ธานี

No.3/5เขื่อนสรีดภงค์
เขื่อนสรีดภงค์
เขื่อนสรีดภงค์ เขื่อนสรีดภงค์
อ.เมืองสุโขทัย ต.ธานี

https://www.lovethailand.org/อำเภอคีรีมาศ

No.4/5อ่างเก็บน้ำพันทลาย
อ่างเก็บน้ำพันทลาย
อ่างเก็บน้ำพันทลาย อ่างเก็บน้ำพันทลาย
อ.คีรีมาศ ต.โตนด

No.5/5อ่างเก็บน้ำคลองข้างใน
อ่างเก็บน้ำคลองข้างใน
อ่างเก็บน้ำคลองข้างใน อ่างเก็บน้ำคลองข้างใน
อ.คีรีมาศ ต.โตนด