https://www.lovethailand.org/อำเภอบ้านด่านลานหอย

No.1/9หลวงพ่อปี้
หลวงพ่อปี้
หลวงพ่อปี้ หลวงพ่อปี้
อ.บ้านด่านลานหอย ต.ลานหอย

https://www.lovethailand.org/อำเภอคีรีมาศ

No.2/9บ่อน้ำทิพย์
บ่อน้ำทิพย์
บ่อน้ำทิพย์ บ่อน้ำทิพย์
อ.คีรีมาศ ต.โตนด

https://www.lovethailand.org/อำเภอกงไกรลาศ

No.3/9หลวงพ่อโตวิหารลอย
หลวงพ่อโตวิหารลอย
หลวงพ่อโตวิหารลอย หลวงพ่อโตวิหารลอย
อ.กงไกรลาศ ต.กง

https://www.lovethailand.org/อำเภอศรีสัชนาลัย

No.4/9ศาลเจ้าจีนศรีสัชนาลัย
ศาลเจ้าจีนศรีสัชนาลัย
ศาลเจ้าจีนศรีสัชนาลัย ศาลเจ้าจีนศรีสัชนาลัย
อ.ศรีสัชนาลัย ต.หาดเสี้ยว

https://www.lovethailand.org/อำเภอศรีสำโรง

No.5/9หลวงพ่อขาว
หลวงพ่อขาว
หลวงพ่อขาว หลวงพ่อขาว
อ.ศรีสำโรง ต.คลองตาล

No.6/9หลวงพ่อสามพี่น้อง
หลวงพ่อสามพี่น้อง
หลวงพ่อสามพี่น้อง หลวงพ่อสามพี่น้อง
อ.ศรีสำโรง ต.คลองตาล

https://www.lovethailand.org/อำเภอสวรรคโลก

No.7/9ศาลหลักเมืองสวรรคโลก
ศาลหลักเมืองสวรรคโลก
ศาลหลักเมืองสวรรคโลก ศาลหลักเมืองสวรรคโลก
อ.สวรรคโลก ต.เมืองสวรรคโลก

https://www.lovethailand.org/อำเภอทุ่งเสลี่ยม

No.8/9หลวงพ่อศิลา
หลวงพ่อศิลา
หลวงพ่อศิลา หลวงพ่อศิลา
อ.ทุ่งเสลี่ยม ต.บ้านใหม่ไชยมงคล

No.9/9หอคำหลวง
หอคำหลวง
หอคำหลวง หอคำหลวง
อ.ทุ่งเสลี่ยม ต.บ้านใหม่ไชยมงคล