https://www.lovethailand.org/อำเภอเมืองพิษณุโลก

No.1/9บึงทุ่งหงษ์
บึงทุ่งหงษ์
บึงทุ่งหงษ์ บึงทุ่งหงษ์บึงทุ่งหงษ์
อ.เมืองพิษณุโลก ต.ในเมือง

https://www.lovethailand.org/อำเภอนครไทย

No.2/9แก่งตาไก้
แก่งตาไก้
แก่งตาไก้ แก่งตาไก้
อ.นครไทย ต.นครไทย

https://www.lovethailand.org/อำเภอชาติตระการ

No.3/9บึงบ้านนาหล่ม
บึงบ้านนาหล่ม
บึงบ้านนาหล่ม บึงบ้านนาหล่ม
อ.ชาติตระการ ต.ป่าแดง

No.4/9แก่งเสือ
แก่งเสือ
แก่งเสือ แก่งเสือ
อ.ชาติตระการ ต.ป่าแดง

No.5/9แก่งหาดอ้อย
แก่งหาดอ้อย
แก่งหาดอ้อย แก่งหาดอ้อย
อ.ชาติตระการ ต.ป่าแดง

https://www.lovethailand.org/อำเภอบางระกำ

No.6/9บึงหนองพยอม
บึงหนองพยอม
บึงหนองพยอม บึงหนองพยอมบึงหนองพยอม
อ.บางระกำ ต.บางระกำ

https://www.lovethailand.org/อำเภอบางกระทุ่ม

No.7/9บึงใหญ่
บึงใหญ่
บึงใหญ่ บึงใหญ่
อ.บางกระทุ่ม ต.บางกระทุ่ม

No.8/9บึงบัว
บึงบัว
บึงบัว บึงบัวบึงบัว
อ.บางกระทุ่ม ต.บางกระทุ่ม

https://www.lovethailand.org/อำเภอวังทอง

No.9/9บึงสะเดา
บึงสะเดา
บึงสะเดา บึงสะเดา
อ.วังทอง ต.วังทอง