https://www.lovethailand.org/อำเภอเมืองพิษณุโลก

No.1/5อ่างเก็บน้ำห้วยส้มเค็ม
อ่างเก็บน้ำห้วยส้มเค็ม
อ่างเก็บน้ำห้วยส้มเค็ม อ่างเก็บน้ำห้วยส้มเค็ม
อ.เมืองพิษณุโลก ต.ในเมือง

https://www.lovethailand.org/อำเภอนครไทย

No.2/5อ่างเก็บน้ำห้วยซำรู้
อ่างเก็บน้ำห้วยซำรู้
อ่างเก็บน้ำห้วยซำรู้ อ่างเก็บน้ำห้วยซำรู้
อ.นครไทย ต.นครไทย

https://www.lovethailand.org/อำเภอพรหมพิราม

No.3/5เขื่อนนเรศวร
เขื่อนนเรศวร
เขื่อนนเรศวร เขื่อนนเรศวร
อ.พรหมพิราม ต.พรหมพิราม

https://www.lovethailand.org/อำเภอวัดโบสถ์

No.4/5เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน
เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน
เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน
อ.วัดโบสถ์ ต.วัดโบสถ์

https://www.lovethailand.org/อำเภอเนินมะปราง

No.5/5อ่างเก็บน้ำทุ่งนาดี
อ่างเก็บน้ำทุ่งนาดี
อ่างเก็บน้ำทุ่งนาดี อ่างเก็บน้ำทุ่งนาดี
อ.เนินมะปราง ต.ชมพู