https://www.lovethailand.org/อำเภอเมืองพิษณุโลก

No.1/3ศาลสมเด็จนเรศวรมหาราช
ศาลสมเด็จนเรศวรมหาราช
ศาลสมเด็จนเรศวรมหาราช ศาลสมเด็จนเรศวรมหาราช
อ.เมืองพิษณุโลก ต.ในเมือง

No.2/3ศาลหลักเมือง
ศาลหลักเมือง
ศาลหลักเมือง ศาลหลักเมือง
อ.เมืองพิษณุโลก ต.ในเมือง

https://www.lovethailand.org/อำเภอวังทอง

No.3/3เจดีย์ยอดด้วน
เจดีย์ยอดด้วน
เจดีย์ยอดด้วน เจดีย์ยอดด้วน
อ.วังทอง ต.วังทอง