https://www.lovethailand.org/อำเภอเมืองพิษณุโลก

No.1/2กำแพงเมืองคูเมือง
กำแพงเมืองคูเมือง
กำแพงเมืองคูเมือง กำแพงเมืองคูเมือง
อ.เมืองพิษณุโลก ต.ในเมือง

https://www.lovethailand.org/อำเภอนครไทย

No.2/2อนุสาวรีย์พ่อขุนบางกลางท่าว
อนุสาวรีย์พ่อขุนบางกลางท่าว
อนุสาวรีย์พ่อขุนบางกลางท่าว อนุสาวรีย์พ่อขุนบางกลางท่าว
อ.นครไทย ต.นครไทย