https://www.lovethailand.org/อำเภอเมืองพิจิตร

No.1/4สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
อ.เมืองพิจิตร ต.ในเมือง

https://www.lovethailand.org/อำเภอโพทะเล

No.2/4สวนสาธารณะหนองสนุ่น
สวนสาธารณะหนองสนุ่น
สวนสาธารณะหนองสนุ่น สวนสาธารณะหนองสนุ่น
อ.โพทะเล ต.โพทะเล

https://www.lovethailand.org/อำเภอสากเหล็ก

No.3/4สวนเกษตรวังทับไทร
สวนเกษตรวังทับไทร
สวนเกษตรวังทับไทร สวนเกษตรวังทับไทร
อ.สากเหล็ก ต.สากเหล็ก

https://www.lovethailand.org/อำเภอดงเจริญ

No.4/4ไร่องุ่นดงเจริญ (ไร่องุ่นขจรฟาร์ม)
ไร่องุ่นดงเจริญ (ไร่องุ่นขจรฟาร์ม)
ไร่องุ่นดงเจริญ (ไร่องุ่นขจรฟาร์ม) ไร่องุ่นดงเจริญ (ไร่องุ่นขจรฟาร์ม)
อ.ดงเจริญ ต.วังงิ้วใต้