https://www.lovethailand.org/อำเภอเมืองพิจิตร

No.1/3บึงสีไฟ
บึงสีไฟ
บึงสีไฟ บึงสีไฟ
อ.เมืองพิจิตร ต.ในเมือง

https://www.lovethailand.org/อำเภอวังทรายพูน

No.2/3อ่างเก็บน้ำทุ่งตะขาบ
อ่างเก็บน้ำทุ่งตะขาบ
อ่างเก็บน้ำทุ่งตะขาบ อ่างเก็บน้ำทุ่งตะขาบ
อ.วังทรายพูน ต.วังทรายพูน

https://www.lovethailand.org/อำเภอบึงนาราง

No.3/3อ่างเก็บน้ำบึงนาราง
อ่างเก็บน้ำบึงนาราง
อ่างเก็บน้ำบึงนาราง อ่างเก็บน้ำบึงนาราง
อ.บึงนาราง ต.ห้วยแก้ว