https://www.lovethailand.org/อำเภอหล่มสัก

No.1/12หนองขาม
หนองขาม
หนองขาม หนองขาม
อ.หล่มสัก ต.หล่มสัก

No.2/12ฝายน้ำล้นท่าใหม่
ฝายน้ำล้นท่าใหม่
ฝายน้ำล้นท่าใหม่ ฝายน้ำล้นท่าใหม่
อ.หล่มสัก ต.หล่มสัก

https://www.lovethailand.org/อำเภอวิเชียรบุรี

No.3/12ปึกหวาย
ปึกหวาย
ปึกหวาย ปึกหวาย
อ.วิเชียรบุรี ต.ท่าโรง

No.4/12บึงกระจับ
บึงกระจับ
บึงกระจับ บึงกระจับบึงกระจับ
อ.วิเชียรบุรี ต.ท่าโรง

No.5/12คลองไดตะโก
คลองไดตะโก
คลองไดตะโก คลองไดตะโก
อ.วิเชียรบุรี ต.ท่าโรง

No.6/12บึงพรหมยาม
บึงพรหมยาม
บึงพรหมยาม บึงพรหมยามบึงพรหมยาม
อ.วิเชียรบุรี ต.ท่าโรง

https://www.lovethailand.org/อำเภอหนองไผ่

No.7/12บึงน้ำเขียว
บึงน้ำเขียว
บึงน้ำเขียว บึงน้ำเขียวบึงน้ำเขียว
อ.หนองไผ่ ต.กองทูล

No.8/12บึงกันเจม
บึงกันเจม
บึงกันเจม บึงกันเจมบึงกันเจม
อ.หนองไผ่ ต.กองทูล

No.9/12บึงหนองไผ่
บึงหนองไผ่
บึงหนองไผ่ บึงหนองไผ่
อ.หนองไผ่ ต.กองทูล

https://www.lovethailand.org/อำเภอบึงสามพัน

No.10/12บึงตะแบก
บึงตะแบก
บึงตะแบก บึงตะแบกบึงตะแบก
อ.บึงสามพัน ต.ซับสมอทอด

https://www.lovethailand.org/อำเภอเขาค้อ

No.11/12แก่งบางระจัน
แก่งบางระจัน
แก่งบางระจัน แก่งบางระจัน
อ.เขาค้อ ต.ทุ่งสมอ

No.12/12แก่งกระจาน
แก่งกระจาน
แก่งกระจาน แก่งกระจานแก่งกระจาน
อ.เขาค้อ ต.ทุ่งสมอ