https://www.lovethailand.org/อำเภอเมืองเพชรบูรณ์

No.1/4หนองนารี
หนองนารี
หนองนารี หนองนารีหนองนารี
อ.เมืองเพชรบูรณ์ ต.ในเมือง

No.2/4หนองเคียน
หนองเคียน
หนองเคียน หนองเคียน
อ.เมืองเพชรบูรณ์ ต.ในเมือง

https://www.lovethailand.org/อำเภอชนแดน

No.3/4สวนสาธารณะเจ้าแม่กวนอิม
สวนสาธารณะเจ้าแม่กวนอิม
สวนสาธารณะเจ้าแม่กวนอิม สวนสาธารณะเจ้าแม่กวนอิม
อ.ชนแดน ต.ชนแดน

https://www.lovethailand.org/อำเภอเขาค้อ

No.4/4สวนภูพนา
สวนภูพนา
สวนภูพนา สวนภูพนา
อ.เขาค้อ ต.ทุ่งสมอ