https://www.lovethailand.org/อำเภอเมืองเพชรบูรณ์

No.1/14อ่างเก็บน้ำชลประทานห้วยป่าแดง
อ่างเก็บน้ำชลประทานห้วยป่าแดง
อ่างเก็บน้ำชลประทานห้วยป่าแดง อ่างเก็บน้ำชลประทานห้วยป่าแดง
อ.เมืองเพชรบูรณ์ ต.ในเมือง

No.2/14อ่างเก็บน้ำห้วยสะพานขาด
อ่างเก็บน้ำห้วยสะพานขาด
อ่างเก็บน้ำห้วยสะพานขาด อ่างเก็บน้ำห้วยสะพานขาด
อ.เมืองเพชรบูรณ์ ต.ในเมือง

https://www.lovethailand.org/อำเภอชนแดน

No.3/14อ่างเก็บน้ำกุฏิพระ
อ่างเก็บน้ำกุฏิพระ
อ่างเก็บน้ำกุฏิพระ อ่างเก็บน้ำกุฏิพระ
อ.ชนแดน ต.ชนแดน

https://www.lovethailand.org/อำเภอหล่มสัก

No.4/14ฝายกั้นน้ำคงคราญ
ฝายกั้นน้ำคงคราญ
ฝายกั้นน้ำคงคราญ ฝายกั้นน้ำคงคราญ
อ.หล่มสัก ต.หล่มสัก

No.5/14อ่างเก็บน้ำวัดหนองเรไร
อ่างเก็บน้ำวัดหนองเรไร
อ่างเก็บน้ำวัดหนองเรไร อ่างเก็บน้ำวัดหนองเรไร
อ.หล่มสัก ต.หล่มสัก

https://www.lovethailand.org/อำเภอหนองไผ่

No.6/14อ่างเก็บน้ำห้วยจั๊กจั่น
อ่างเก็บน้ำห้วยจั๊กจั่น
อ่างเก็บน้ำห้วยจั๊กจั่น อ่างเก็บน้ำห้วยจั๊กจั่น
อ.หนองไผ่ ต.กองทูล

No.7/14อ่างเก็บน้ำบ้านวังอ่าง
อ่างเก็บน้ำบ้านวังอ่าง
อ่างเก็บน้ำบ้านวังอ่าง อ่างเก็บน้ำบ้านวังอ่าง
อ.หนองไผ่ ต.กองทูล

No.8/14อ่างเก็บน้ำวังประทุม
อ่างเก็บน้ำวังประทุม
อ่างเก็บน้ำวังประทุม อ่างเก็บน้ำวังประทุม
อ.หนองไผ่ ต.กองทูล

https://www.lovethailand.org/อำเภอบึงสามพัน

No.9/14บึงสามพัน
บึงสามพัน
บึงสามพัน บึงสามพัน
อ.บึงสามพัน ต.ซับสมอทอด

No.10/14อ่างเก็บน้ำอู่เรือ
อ่างเก็บน้ำอู่เรือ
อ่างเก็บน้ำอู่เรือ อ่างเก็บน้ำอู่เรือ
อ.บึงสามพัน ต.ซับสมอทอด

No.11/14อ่างเก็บน้ำห้วยกระทือ
อ่างเก็บน้ำห้วยกระทือ
อ่างเก็บน้ำห้วยกระทือ อ่างเก็บน้ำห้วยกระทือ
อ.บึงสามพัน ต.ซับสมอทอด

https://www.lovethailand.org/อำเภอวังโป่ง

No.12/14อ่างเก็บน้ำคลองขึ้น-น้ำลง
อ่างเก็บน้ำคลองขึ้น-น้ำลง
อ่างเก็บน้ำคลองขึ้น-น้ำลง อ่างเก็บน้ำคลองขึ้น-น้ำลง
อ.วังโป่ง ต.วังโป่ง

https://www.lovethailand.org/อำเภอเขาค้อ

No.13/14อ่างเก็บน้ำรัตนัย
อ่างเก็บน้ำรัตนัย
อ่างเก็บน้ำรัตนัย อ่างเก็บน้ำรัตนัย
อ.เขาค้อ ต.ทุ่งสมอ

No.14/14อ่างเก็บน้ำบ้านชื่นจิต
อ่างเก็บน้ำบ้านชื่นจิต
อ่างเก็บน้ำบ้านชื่นจิต อ่างเก็บน้ำบ้านชื่นจิต
อ.เขาค้อ ต.ทุ่งสมอ