https://www.lovethailand.org/อำเภอเมืองเพชรบูรณ์

No.1/8ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองเพชรบูรณ์
ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองเพชรบูรณ์
ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองเพชรบูรณ์ ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองเพชรบูรณ์
อ.เมืองเพชรบูรณ์ ต.ในเมือง

https://www.lovethailand.org/อำเภอหล่มสัก

No.2/8ศาลเจ้าพ่อเมืองกลางเมืองไกล
ศาลเจ้าพ่อเมืองกลางเมืองไกล
ศาลเจ้าพ่อเมืองกลางเมืองไกล ศาลเจ้าพ่อเมืองกลางเมืองไกล
อ.หล่มสัก ต.หล่มสัก

https://www.lovethailand.org/อำเภอวิเชียรบุรี

No.3/8ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
อ.วิเชียรบุรี ต.ท่าโรง

https://www.lovethailand.org/อำเภอน้ำหนาว

No.4/8ดงรอยเท้าไดโนเสาร์
ดงรอยเท้าไดโนเสาร์
ดงรอยเท้าไดโนเสาร์ ดงรอยเท้าไดโนเสาร์
อ.น้ำหนาว ต.น้ำหนาว

No.5/8สำนักสงฆ์ดงคล้อ
สำนักสงฆ์ดงคล้อ
สำนักสงฆ์ดงคล้อ สำนักสงฆ์ดงคล้อ
อ.น้ำหนาว ต.น้ำหนาว

No.6/8ใบเสมาเก่าแก่
ใบเสมาเก่าแก่
ใบเสมาเก่าแก่ ใบเสมาเก่าแก่
อ.น้ำหนาว ต.น้ำหนาว

https://www.lovethailand.org/อำเภอเขาค้อ

No.7/8พุทธธรรมสถานพระธาตุผาซ่อนแก้ว
พุทธธรรมสถานพระธาตุผาซ่อนแก้ว
พุทธธรรมสถานพระธาตุผาซ่อนแก้ว พุทธธรรมสถานพระธาตุผาซ่อนแก้วพุทธธรรมสถานพระธาตุผาซ่อนแก้ว
อ.เขาค้อ ต.ทุ่งสมอ

No.8/8เจดีย์พระบรมสารีริกธาตุเขาค้อ
เจดีย์พระบรมสารีริกธาตุเขาค้อ
เจดีย์พระบรมสารีริกธาตุเขาค้อ เจดีย์พระบรมสารีริกธาตุเขาค้อ
อ.เขาค้อ ต.ทุ่งสมอ