https://www.lovethailand.org/อำเภอหล่มสัก

No.1/3หลักเมืองหล่มเก่า
หลักเมืองหล่มเก่า
หลักเมืองหล่มเก่า หลักเมืองหล่มเก่า
อ.หล่มสัก ต.หล่มสัก

No.2/3อนุสาวรีย์พ่อขุนผาเมือง
อนุสาวรีย์พ่อขุนผาเมือง
อนุสาวรีย์พ่อขุนผาเมือง อนุสาวรีย์พ่อขุนผาเมือง
อ.หล่มสัก ต.หล่มสัก

https://www.lovethailand.org/อำเภอเขาค้อ

No.3/3อนุสรณ์สถานผู้เสียสละเขาค้อ
อนุสรณ์สถานผู้เสียสละเขาค้อ
อนุสรณ์สถานผู้เสียสละเขาค้อ อนุสรณ์สถานผู้เสียสละเขาค้อ
อ.เขาค้อ ต.ทุ่งสมอ