https://www.lovethailand.org/อำเภอเมืองปทุมธานี

No.1/2ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี (หลังเก่า)
ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี (หลังเก่า)
ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี (หลังเก่า) ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี (หลังเก่า)
อ.เมืองปทุมธานี ต.บางปรอก

https://www.lovethailand.org/อำเภอสามโคก

No.2/2โบราณสถานเตาโอ่งอ่าง
โบราณสถานเตาโอ่งอ่าง
โบราณสถานเตาโอ่งอ่าง โบราณสถานเตาโอ่งอ่าง
อ.สามโคก ต.บางเตย