https://www.lovethailand.org/อำเภอบางใหญ่

No.1/2คลองแม่น้ำอ้อม
คลองแม่น้ำอ้อม
คลองแม่น้ำอ้อม คลองแม่น้ำอ้อม
อ.บางใหญ่ ต.บางม่วง

https://www.lovethailand.org/อำเภอปากเกร็ด

No.2/2คลองขนมหวาน (คลองบางบัวทอง)
คลองขนมหวาน (คลองบางบัวทอง)
คลองขนมหวาน (คลองบางบัวทอง) คลองขนมหวาน (คลองบางบัวทอง)
อ.ปากเกร็ด ต.ปากเกร็ด