https://www.lovethailand.org/อำเภอเมืองนครสวรรค์

No.1/4บึงบรเพ็ด
บึงบรเพ็ด
บึงบรเพ็ด บึงบรเพ็ดบึงบรเพ็ด
อ.เมืองนครสวรรค์ ต.ปากน้ำโพ

https://www.lovethailand.org/อำเภอโกรกพระ

No.2/4บึงระหารน้ำใส
บึงระหารน้ำใส
บึงระหารน้ำใส บึงระหารน้ำใสบึงระหารน้ำใส
อ.โกรกพระ ต.โกรกพระ

No.3/4บึงกระจังงาม
บึงกระจังงาม
บึงกระจังงาม บึงกระจังงามบึงกระจังงาม
อ.โกรกพระ ต.โกรกพระ

https://www.lovethailand.org/อำเภอพยุหะคีรี

No.4/4หนองน้ำทรง
หนองน้ำทรง
หนองน้ำทรง หนองน้ำทรงหนองน้ำทรง
อ.พยุหะคีรี ต.พยุหะ