https://www.lovethailand.org/อำเภอเมืองนครสวรรค์

No.1/4บ้านมอญ
บ้านมอญ
บ้านมอญ บ้านมอญ
อ.เมืองนครสวรรค์ ต.ปากน้ำโพ

https://www.lovethailand.org/อำเภอชุมแสง

No.2/4ชุมชนชาวไทยทรงดำบ้านไผ่สิงห์
ชุมชนชาวไทยทรงดำบ้านไผ่สิงห์
ชุมชนชาวไทยทรงดำบ้านไผ่สิงห์ ชุมชนชาวไทยทรงดำบ้านไผ่สิงห์
อ.ชุมแสง ต.ชุมแสง

https://www.lovethailand.org/อำเภอพยุหะคีรี

No.3/4เมืองโบราณโคกไม้เดน
เมืองโบราณโคกไม้เดน
เมืองโบราณโคกไม้เดน เมืองโบราณโคกไม้เดน
อ.พยุหะคีรี ต.พยุหะ

https://www.lovethailand.org/อำเภอแม่เปิน

No.4/4กลุ่มทอผ้าบ้านท่ามะกรูด
กลุ่มทอผ้าบ้านท่ามะกรูด
กลุ่มทอผ้าบ้านท่ามะกรูด กลุ่มทอผ้าบ้านท่ามะกรูดกลุ่มทอผ้าบ้านท่ามะกรูด
อ.แม่เปิน ต.แม่เปิน