https://www.lovethailand.org/อำเภอเมืองนครสวรรค์

No.1/6บึงบอระเพ็ด
บึงบอระเพ็ด
บึงบอระเพ็ด บึงบอระเพ็ด
อ.เมืองนครสวรรค์ ต.ปากน้ำโพ

https://www.lovethailand.org/อำเภอโกรกพระ

No.2/6เขื่อนวังรอ
เขื่อนวังรอ
เขื่อนวังรอ เขื่อนวังรอ
อ.โกรกพระ ต.โกรกพระ

https://www.lovethailand.org/อำเภอตาคลี

No.3/6สระทะเล
สระทะเล
สระทะเล สระทะเล
อ.ตาคลี ต.ตาคลี

https://www.lovethailand.org/อำเภอท่าตะโก

No.4/6อ่างเก็บน้ำประมงบ้านฝากเขา
อ่างเก็บน้ำประมงบ้านฝากเขา
อ่างเก็บน้ำประมงบ้านฝากเขา อ่างเก็บน้ำประมงบ้านฝากเขา
อ.ท่าตะโก ต.ท่าตะโก

https://www.lovethailand.org/อำเภอไพศาลี

No.5/6อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำลาด
อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำลาด
อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำลาด อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำลาด
อ.ไพศาลี ต.โคกเดื่อ

https://www.lovethailand.org/อำเภอพยุหะคีรี

No.6/6อ่างเก็บน้ำห้วยบง (เขาตะแบง)
อ่างเก็บน้ำห้วยบง (เขาตะแบง)
อ่างเก็บน้ำห้วยบง (เขาตะแบง) อ่างเก็บน้ำห้วยบง (เขาตะแบง)
อ.พยุหะคีรี ต.พยุหะ