https://www.lovethailand.org/อำเภอเมืองนครสวรรค์

No.1/4ศาลาที่ประทับ ร.5 หน้าวัดเขื่อนแดง
ศาลาที่ประทับ ร.5 หน้าวัดเขื่อนแดง
ศาลาที่ประทับ ร.5 หน้าวัดเขื่อนแดง ศาลาที่ประทับ ร.5 หน้าวัดเขื่อนแดง
อ.เมืองนครสวรรค์ ต.ปากน้ำโพ

No.2/4สะพานเดชาติวงศ์
สะพานเดชาติวงศ์
สะพานเดชาติวงศ์ สะพานเดชาติวงศ์
อ.เมืองนครสวรรค์ ต.ปากน้ำโพ

No.3/4หอชมเมือง
หอชมเมือง
หอชมเมือง หอชมเมืองหอชมเมือง
อ.เมืองนครสวรรค์ ต.ปากน้ำโพ

https://www.lovethailand.org/อำเภอไพศาลี

No.4/4เมืองเก่าเวสาลี
เมืองเก่าเวสาลี
เมืองเก่าเวสาลี เมืองเก่าเวสาลี
อ.ไพศาลี ต.โคกเดื่อ