https://www.lovethailand.org/อำเภอเมืองนครปฐม

No.1/3หมู่บ้านไทยทรงดำ
หมู่บ้านไทยทรงดำ
หมู่บ้านไทยทรงดำ หมู่บ้านไทยทรงดำ
อ.เมืองนครปฐม ต.พระปฐมเจดีย์

https://www.lovethailand.org/อำเภอบางเลน

No.2/3หมู่บ้านไทยโซ่ง
หมู่บ้านไทยโซ่ง
หมู่บ้านไทยโซ่ง หมู่บ้านไทยโซ่ง
อ.บางเลน ต.บางเลน

No.3/3ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
อ.บางเลน ต.บางเลน