https://www.lovethailand.org/อำเภอกำแพงแสน

No.1/2โรงเรียนการบิน กองบัญชาการยุทธทางอากาศ
โรงเรียนการบิน กองบัญชาการยุทธทางอากาศ
โรงเรียนการบิน กองบัญชาการยุทธทางอากาศ โรงเรียนการบิน กองบัญชาการยุทธทางอากาศ
อ.กำแพงแสน ต.ทุ่งกระพังโหม

https://www.lovethailand.org/อำเภอพุทธมณฑล

No.2/2ล่องเรือเลียบคลองมหาสวัสดิ์
ล่องเรือเลียบคลองมหาสวัสดิ์
ล่องเรือเลียบคลองมหาสวัสดิ์ ล่องเรือเลียบคลองมหาสวัสดิ์
อ.พุทธมณฑล ต.ศาลายา