https://www.lovethailand.org/อำเภอเมืองนครนายก

No.1/7อ่างเก็บน้ำทรายทอง
อ่างเก็บน้ำทรายทอง
อ่างเก็บน้ำทรายทอง อ่างเก็บน้ำทรายทอง
อ.เมืองนครนายก ต.นครนายก

No.2/7อ่างเก็บน้ำห้วยปรือ
อ่างเก็บน้ำห้วยปรือ
อ่างเก็บน้ำห้วยปรือ อ่างเก็บน้ำห้วยปรือ
อ.เมืองนครนายก ต.นครนายก

No.3/7เขื่อนขุนด่านปราการชล (เขื่อนคลองท่าด่าน)
เขื่อนขุนด่านปราการชล (เขื่อนคลองท่าด่าน)
เขื่อนขุนด่านปราการชล (เขื่อนคลองท่าด่าน) เขื่อนขุนด่านปราการชล (เขื่อนคลองท่าด่าน)
อ.เมืองนครนายก ต.นครนายก

No.4/7อ่างเก็บน้ำคลองโบค
อ่างเก็บน้ำคลองโบค
อ่างเก็บน้ำคลองโบค อ่างเก็บน้ำคลองโบค
อ.เมืองนครนายก ต.นครนายก

https://www.lovethailand.org/อำเภอปากพลี

No.5/7อ่างเก็บน้ำวังบอน
อ่างเก็บน้ำวังบอน
อ่างเก็บน้ำวังบอน อ่างเก็บน้ำวังบอนอ่างเก็บน้ำวังบอน
อ.ปากพลี ต.เกาะหวาย

No.6/7อ่างเก็บน้ำคลองสีเสียด
อ่างเก็บน้ำคลองสีเสียด
อ่างเก็บน้ำคลองสีเสียด อ่างเก็บน้ำคลองสีเสียด
อ.ปากพลี ต.เกาะหวาย

No.7/7อ่างเก็บน้ำวังม่วง
อ่างเก็บน้ำวังม่วง
อ่างเก็บน้ำวังม่วง อ่างเก็บน้ำวังม่วง
อ.ปากพลี ต.เกาะหวาย