https://www.lovethailand.org/อำเภอเมืองนครนายก

No.1/2พระบรมรูปรัชกาลที่8 (วัดนางรอง)
พระบรมรูปรัชกาลที่8 (วัดนางรอง)
พระบรมรูปรัชกาลที่8 (วัดนางรอง) พระบรมรูปรัชกาลที่8 (วัดนางรอง)
อ.เมืองนครนายก ต.นครนายก

No.2/2อนุสรณ์สถานกองพลทหารญี่ปุ่นที่37 (วัดพราหมณี)
อนุสรณ์สถานกองพลทหารญี่ปุ่นที่37 (วัดพราหมณี)
อนุสรณ์สถานกองพลทหารญี่ปุ่นที่37 (วัดพราหมณี) อนุสรณ์สถานกองพลทหารญี่ปุ่นที่37 (วัดพราหมณี)
อ.เมืองนครนายก ต.นครนายก