https://www.lovethailand.org/อำเภอเมืองลพบุรี

No.1/5พระที่นั่งไกรสรสีหราช
พระที่นั่งไกรสรสีหราช
พระที่นั่งไกรสรสีหราช พระที่นั่งไกรสรสีหราช
อ.เมืองลพบุรี ต.ทะเลชุบศร

No.2/5พระปรางค์สามยอด
พระปรางค์สามยอด
พระปรางค์สามยอด พระปรางค์สามยอด
อ.เมืองลพบุรี ต.ทะเลชุบศร

No.3/5เทวสถานปรางค์แขก
เทวสถานปรางค์แขก
เทวสถานปรางค์แขก เทวสถานปรางค์แขก
อ.เมืองลพบุรี ต.ทะเลชุบศร

https://www.lovethailand.org/อำเภอพัฒนานิคม

No.4/5แหล่งโบราณคดีบ้านโคกหม้อ
แหล่งโบราณคดีบ้านโคกหม้อ
แหล่งโบราณคดีบ้านโคกหม้อ แหล่งโบราณคดีบ้านโคกหม้อ
อ.พัฒนานิคม ต.พัฒนานิคม

https://www.lovethailand.org/อำเภอท่าหลวง

No.5/5เมืองโบราณซับจำปา
เมืองโบราณซับจำปา
เมืองโบราณซับจำปา เมืองโบราณซับจำปา
อ.ท่าหลวง ต.ท่าหลวง