https://www.lovethailand.org/อำเภอเมืองลพบุรี

No.1/2สวนสัตว์ลพบุรี
สวนสัตว์ลพบุรี
สวนสัตว์ลพบุรี สวนสัตว์ลพบุรี
อ.เมืองลพบุรี ต.ทะเลชุบศร

https://www.lovethailand.org/อำเภอพัฒนานิคม

No.2/2ศูนย์อนุรักษ์ผึ้ง
ศูนย์อนุรักษ์ผึ้ง
ศูนย์อนุรักษ์ผึ้ง ศูนย์อนุรักษ์ผึ้ง
อ.พัฒนานิคม ต.พัฒนานิคม