https://www.lovethailand.org/อำเภอเมืองลพบุรี

No.1/4หมู่บ้านดินสอพอง
หมู่บ้านดินสอพอง
หมู่บ้านดินสอพอง หมู่บ้านดินสอพอง
อ.เมืองลพบุรี ต.ทะเลชุบศร

No.2/4บ้านท่ากระยาง
บ้านท่ากระยาง
บ้านท่ากระยาง บ้านท่ากระยาง
อ.เมืองลพบุรี ต.ทะเลชุบศร

https://www.lovethailand.org/อำเภอบ้านหมี่

No.3/4บ้านหมี่
บ้านหมี่
บ้านหมี่ บ้านหมี่
อ.บ้านหมี่ ต.ไผ่ใหญ่

No.4/4บ้านกล้วย (ทอผ้ามัดหมี่)
บ้านกล้วย (ทอผ้ามัดหมี่)
บ้านกล้วย (ทอผ้ามัดหมี่) บ้านกล้วย (ทอผ้ามัดหมี่)
อ.บ้านหมี่ ต.ไผ่ใหญ่