https://www.lovethailand.org/อำเภอเมืองลพบุรี

No.1/3เขาจีนแล
เขาจีนแล
เขาจีนแล เขาจีนแล
อ.เมืองลพบุรี ต.ทะเลชุบศร

https://www.lovethailand.org/อำเภอโคกสำโรง

No.2/3เขาวงพระจันทร์
เขาวงพระจันทร์
เขาวงพระจันทร์ เขาวงพระจันทร์
อ.โคกสำโรง ต.โคกสำโรง

https://www.lovethailand.org/อำเภอท่าวุ้ง

No.3/3เขาสมอคอน
เขาสมอคอน
เขาสมอคอน เขาสมอคอน
อ.ท่าวุ้ง ต.ท่าวุ้ง