https://www.lovethailand.org/อำเภอเมืองลพบุรี

No.1/4อ่างซับเหล็ก
อ่างซับเหล็ก
อ่างซับเหล็ก อ่างซับเหล็กอ่างซับเหล็ก
อ.เมืองลพบุรี ต.ทะเลชุบศร

No.2/4อ่างเก็บน้ำพระงาม
อ่างเก็บน้ำพระงาม
อ่างเก็บน้ำพระงาม อ่างเก็บน้ำพระงาม
อ.เมืองลพบุรี ต.ทะเลชุบศร

https://www.lovethailand.org/อำเภอพัฒนานิคม

No.3/4เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์
เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์
เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์
อ.พัฒนานิคม ต.พัฒนานิคม

https://www.lovethailand.org/อำเภอชัยบาดาล

No.4/4อ่างเก็บน้ำซับตะเคียน
อ่างเก็บน้ำซับตะเคียน
อ่างเก็บน้ำซับตะเคียน อ่างเก็บน้ำซับตะเคียน
อ.ชัยบาดาล ต.ลำนารายณ์