https://www.lovethailand.org/อำเภอเชียงแสน

No.1/3เวียงหนองล่ม
เวียงหนองล่ม
เวียงหนองล่ม เวียงหนองล่ม
อ.เชียงแสน ต.เวียง

https://www.lovethailand.org/อำเภอแม่สาย

No.2/3เวียงพางคำ
เวียงพางคำ
เวียงพางคำ เวียงพางคำ
อ.แม่สาย ต.แม่สาย

https://www.lovethailand.org/อำเภอเวียงป่าเป้า

No.3/3เมืองโบราณเวียงกาหลง
เมืองโบราณเวียงกาหลง
เมืองโบราณเวียงกาหลง เมืองโบราณเวียงกาหลง
อ.เวียงป่าเป้า ต.สันสลี