https://www.lovethailand.org/อำเภอเมืองเชียงราย

No.1/10ล่องเรือแม่น้ำกก
ล่องเรือแม่น้ำกก
ล่องเรือแม่น้ำกก ล่องเรือแม่น้ำกก
อ.เมืองเชียงราย ต.เวียง

https://www.lovethailand.org/อำเภอเชียงของ

No.2/10แม่น้ำอิง
แม่น้ำอิง
แม่น้ำอิง แม่น้ำอิง
อ.เชียงของ ต.เวียง

https://www.lovethailand.org/อำเภอแม่จัน

No.3/10แม่น้ำคำ
แม่น้ำคำ
แม่น้ำคำ แม่น้ำคำ
อ.แม่จัน ต.แม่จัน

No.4/10แม่น้ำจัน
แม่น้ำจัน
แม่น้ำจัน แม่น้ำจัน
อ.แม่จัน ต.แม่จัน

https://www.lovethailand.org/อำเภอเชียงแสน

No.5/10แม่น้ำโขง
แม่น้ำโขง
แม่น้ำโขง แม่น้ำโขงแม่น้ำโขง
อ.เชียงแสน ต.เวียง

No.6/10สบรวก (ดินแดนสามเหลี่ยมทองคำ)
สบรวก (ดินแดนสามเหลี่ยมทองคำ)
สบรวก (ดินแดนสามเหลี่ยมทองคำ) สบรวก (ดินแดนสามเหลี่ยมทองคำ)สบรวก (ดินแดนสามเหลี่ยมทองคำ)
อ.เชียงแสน ต.เวียง

https://www.lovethailand.org/อำเภอแม่สาย

No.7/10แม่น้ำสาย
แม่น้ำสาย
แม่น้ำสาย แม่น้ำสาย
อ.แม่สาย ต.แม่สาย

No.8/10แม่น้ำรวก
แม่น้ำรวก
แม่น้ำรวก แม่น้ำรวก
อ.แม่สาย ต.แม่สาย

https://www.lovethailand.org/อำเภอเวียงป่าเป้า

No.9/10แม่น้ำลาว
แม่น้ำลาว
แม่น้ำลาว แม่น้ำลาว
อ.เวียงป่าเป้า ต.สันสลี

https://www.lovethailand.org/อำเภอเวียงแก่น

No.10/10แก่งผาได
แก่งผาได
แก่งผาได แก่งผาได
อ.เวียงแก่น ต.ม่วงยาย