https://www.lovethailand.org/อำเภอเมืองเชียงราย

No.1/6บ่อน้ำร้อนห้วยหมากเลี่ยม
บ่อน้ำร้อนห้วยหมากเลี่ยม
บ่อน้ำร้อนห้วยหมากเลี่ยม บ่อน้ำร้อนห้วยหมากเลี่ยม
อ.เมืองเชียงราย ต.เวียง

No.2/6บ่อน้ำร้อนผาเสริฐ
บ่อน้ำร้อนผาเสริฐ
บ่อน้ำร้อนผาเสริฐ บ่อน้ำร้อนผาเสริฐ
อ.เมืองเชียงราย ต.เวียง

No.3/6น้ำพุร้อนโป่งพระบาท
น้ำพุร้อนโป่งพระบาท
น้ำพุร้อนโป่งพระบาท น้ำพุร้อนโป่งพระบาท
อ.เมืองเชียงราย ต.เวียง

https://www.lovethailand.org/อำเภอพาน

No.4/6น้ำพุร้อนห้วยทรายขาว
น้ำพุร้อนห้วยทรายขาว
น้ำพุร้อนห้วยทรายขาว น้ำพุร้อนห้วยทรายขาว
อ.พาน ต.สันมะเค็ด

https://www.lovethailand.org/อำเภอแม่จัน

No.5/6น้ำพุร้อนป่าตึง (โป่งน้ำร้อนห้วยหินฝน)
น้ำพุร้อนป่าตึง (โป่งน้ำร้อนห้วยหินฝน)
น้ำพุร้อนป่าตึง (โป่งน้ำร้อนห้วยหินฝน) น้ำพุร้อนป่าตึง (โป่งน้ำร้อนห้วยหินฝน)
อ.แม่จัน ต.แม่จัน

https://www.lovethailand.org/อำเภอเวียงป่าเป้า

No.6/6บ่อน้ำร้อนแม่ขะจาน
บ่อน้ำร้อนแม่ขะจาน
บ่อน้ำร้อนแม่ขะจาน บ่อน้ำร้อนแม่ขะจานบ่อน้ำร้อนแม่ขะจาน
อ.เวียงป่าเป้า ต.สันสลี