https://www.lovethailand.org/อำเภอเมืองเชียงราย

No.1/16น้ำตกห้วยแม่ซ้าย
น้ำตกห้วยแม่ซ้าย
น้ำตกห้วยแม่ซ้าย น้ำตกห้วยแม่ซ้าย
อ.เมืองเชียงราย ต.เวียง

No.2/16น้ำตกโป่งพระบาท
น้ำตกโป่งพระบาท
น้ำตกโป่งพระบาท น้ำตกโป่งพระบาท
อ.เมืองเชียงราย ต.เวียง

No.3/16น้ำตกห้วยชมภู (น้ำตกห้วยส้าน)
น้ำตกห้วยชมภู (น้ำตกห้วยส้าน)
น้ำตกห้วยชมภู (น้ำตกห้วยส้าน) น้ำตกห้วยชมภู (น้ำตกห้วยส้าน)
อ.เมืองเชียงราย ต.เวียง

No.4/16น้ำตกห้วยแก้ว
น้ำตกห้วยแก้ว
น้ำตกห้วยแก้ว น้ำตกห้วยแก้ว
อ.เมืองเชียงราย ต.เวียง

No.5/16น้ำตกห้วยตาด
น้ำตกห้วยตาด
น้ำตกห้วยตาด น้ำตกห้วยตาด
อ.เมืองเชียงราย ต.เวียง

https://www.lovethailand.org/อำเภอเทิง

No.6/16น้ำตกตาดห้วยใคร้
น้ำตกตาดห้วยใคร้
น้ำตกตาดห้วยใคร้ น้ำตกตาดห้วยใคร้
อ.เทิง ต.เวียง

https://www.lovethailand.org/อำเภอพาน

No.7/16น้ำตกทรายขาว
น้ำตกทรายขาว
น้ำตกทรายขาว น้ำตกทรายขาว
อ.พาน ต.สันมะเค็ด

No.8/16น้ำตกห้วยแล้ง
น้ำตกห้วยแล้ง
น้ำตกห้วยแล้ง น้ำตกห้วยแล้ง
อ.พาน ต.สันมะเค็ด

No.9/16น้ำตกปูแกง
น้ำตกปูแกง
น้ำตกปูแกง น้ำตกปูแกงน้ำตกปูแกง
อ.พาน ต.สันมะเค็ด

https://www.lovethailand.org/อำเภอเชียงแสน

No.10/16น้ำตกป่าตึง
น้ำตกป่าตึง
น้ำตกป่าตึง น้ำตกป่าตึง
อ.เชียงแสน ต.เวียง

No.11/16น้ำตกผาลาด
น้ำตกผาลาด
น้ำตกผาลาด น้ำตกผาลาด
อ.เชียงแสน ต.เวียง

https://www.lovethailand.org/อำเภอแม่สรวย

No.12/16น้ำตกตาดหลวง
น้ำตกตาดหลวง
น้ำตกตาดหลวง น้ำตกตาดหลวง
อ.แม่สรวย ต.แม่สรวย

No.13/16น้ำตกห้วยน้ำอุ่น
น้ำตกห้วยน้ำอุ่น
น้ำตกห้วยน้ำอุ่น น้ำตกห้วยน้ำอุ่น
อ.แม่สรวย ต.แม่สรวย

https://www.lovethailand.org/อำเภอดอยหลวง

No.14/16น้ำตกห้วยดีหมี
น้ำตกห้วยดีหมี
น้ำตกห้วยดีหมี น้ำตกห้วยดีหมี
อ.ดอยหลวง ต.ปงน้อย

No.15/16น้ำตกห้วยผาตูบ
น้ำตกห้วยผาตูบ
น้ำตกห้วยผาตูบ น้ำตกห้วยผาตูบ
อ.ดอยหลวง ต.ปงน้อย

No.16/16น้ำตกห้วยเครือเขา
น้ำตกห้วยเครือเขา
น้ำตกห้วยเครือเขา น้ำตกห้วยเครือเขา
อ.ดอยหลวง ต.ปงน้อย