https://www.lovethailand.org/อำเภอเมืองเชียงราย

No.1/7พิพิธภัณฑ์อูบคำ
พิพิธภัณฑ์อูบคำ
พิพิธภัณฑ์อูบคำ พิพิธภัณฑ์อูบคำ
อ.เมืองเชียงราย ต.เวียง

No.2/7พิพิธภัณฑ์รอยพระบาท รัชกาลที่ 9
พิพิธภัณฑ์รอยพระบาท รัชกาลที่ 9
พิพิธภัณฑ์รอยพระบาท รัชกาลที่ 9 พิพิธภัณฑ์รอยพระบาท รัชกาลที่ 9
อ.เมืองเชียงราย ต.เวียง

No.3/7พิพิธภัณฑ์ชาวเขา
พิพิธภัณฑ์ชาวเขา
พิพิธภัณฑ์ชาวเขา พิพิธภัณฑ์ชาวเขา
อ.เมืองเชียงราย ต.เวียง

https://www.lovethailand.org/อำเภอแม่จัน

No.4/7พิพิธภัณฑ์พระ-ประทีปโกลด์แลนด์
พิพิธภัณฑ์พระ-ประทีปโกลด์แลนด์
พิพิธภัณฑ์พระ-ประทีปโกลด์แลนด์ พิพิธภัณฑ์พระ-ประทีปโกลด์แลนด์
อ.แม่จัน ต.แม่จัน

https://www.lovethailand.org/อำเภอเชียงแสน

No.5/7พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเชียงแสน
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเชียงแสน
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเชียงแสน พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเชียงแสน
อ.เชียงแสน ต.เวียง

https://www.lovethailand.org/อำเภอแม่สาย

No.6/7พิพิธภัณฑ์พระธาตุ (วัดถ้ำผาจม)
พิพิธภัณฑ์พระธาตุ (วัดถ้ำผาจม)
พิพิธภัณฑ์พระธาตุ (วัดถ้ำผาจม) พิพิธภัณฑ์พระธาตุ (วัดถ้ำผาจม)
อ.แม่สาย ต.แม่สาย

https://www.lovethailand.org/อำเภอแม่ฟ้าหลวง

No.7/7พิพิธภัณฑ์วีรชนอดีตทหารจีนฯ
พิพิธภัณฑ์วีรชนอดีตทหารจีนฯ
พิพิธภัณฑ์วีรชนอดีตทหารจีนฯ พิพิธภัณฑ์วีรชนอดีตทหารจีนฯ
อ.แม่ฟ้าหลวง ต.เทอดไทย