https://www.lovethailand.org/อำเภอเมืองเชียงราย

No.1/3สวนสาธารณะเกาะลอย
สวนสาธารณะเกาะลอย
สวนสาธารณะเกาะลอย สวนสาธารณะเกาะลอย
อ.เมืองเชียงราย ต.เวียง

No.2/3สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯ เชียงราย
สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯ เชียงราย
สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯ เชียงราย สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯ เชียงรายสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯ เชียงราย
อ.เมืองเชียงราย ต.เวียง

No.3/3สวนสาธารณะสนามบินเก่า
สวนสาธารณะสนามบินเก่า
สวนสาธารณะสนามบินเก่า สวนสาธารณะสนามบินเก่า
อ.เมืองเชียงราย ต.เวียง