https://www.lovethailand.org/อำเภอเมืองกำแพงเพชร

No.1/4อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร
อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร
อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร
อ.เมืองกำแพงเพชร ต.ในเมือง

No.2/4เมืองโบราณที่ตำบลคณฑี
เมืองโบราณที่ตำบลคณฑี
เมืองโบราณที่ตำบลคณฑี เมืองโบราณที่ตำบลคณฑี
อ.เมืองกำแพงเพชร ต.ในเมือง

No.3/4เมืองไตรตรึงษ์
เมืองไตรตรึงษ์
เมืองไตรตรึงษ์ เมืองไตรตรึงษ์
อ.เมืองกำแพงเพชร ต.ในเมือง

No.4/4ป้อมทุ่งเศรษฐี
ป้อมทุ่งเศรษฐี
ป้อมทุ่งเศรษฐี ป้อมทุ่งเศรษฐี
อ.เมืองกำแพงเพชร ต.ในเมือง