https://www.lovethailand.org/อำเภอคลองลาน

No.1/3แก่งเกาะร้อย
แก่งเกาะร้อย
แก่งเกาะร้อย แก่งเกาะร้อย
อ.คลองลาน ต.คลองน้ำไหล

https://www.lovethailand.org/อำเภอขาณุวรลักษบุรี

No.2/3แก่งเกาะใหญ่
แก่งเกาะใหญ่
แก่งเกาะใหญ่ แก่งเกาะใหญ่
อ.ขาณุวรลักษบุรี ต.ยางสูง

https://www.lovethailand.org/อำเภอคลองขลุง

No.3/3ริมฝั่งแม่น้ำสองสี
ริมฝั่งแม่น้ำสองสี
ริมฝั่งแม่น้ำสองสี ริมฝั่งแม่น้ำสองสี
อ.คลองขลุง ต.คลองขลุง