https://www.lovethailand.org/อำเภอคลองลาน

No.1/4น้ำตกคลองน้ำไหล (น้ำตกปางควาย)
น้ำตกคลองน้ำไหล (น้ำตกปางควาย)
น้ำตกคลองน้ำไหล (น้ำตกปางควาย) น้ำตกคลองน้ำไหล (น้ำตกปางควาย)
อ.คลองลาน ต.คลองน้ำไหล

No.2/4น้ำตกเต่าดำ
น้ำตกเต่าดำ
น้ำตกเต่าดำ น้ำตกเต่าดำ
อ.คลองลาน ต.คลองน้ำไหล

No.3/4น้ำตกเพชรจะขอ
น้ำตกเพชรจะขอ
น้ำตกเพชรจะขอ น้ำตกเพชรจะขอ
อ.คลองลาน ต.คลองน้ำไหล

https://www.lovethailand.org/อำเภอโกสัมพีนคร

No.4/4น้ำตกวังชมภู
น้ำตกวังชมภู
น้ำตกวังชมภู น้ำตกวังชมภู
อ.โกสัมพีนคร ต.โกสัมพี