https://www.lovethailand.org/อำเภอเมืองชัยนาท

No.1/4ศาลหลักเมืองชัยนาท
ศาลหลักเมืองชัยนาท
ศาลหลักเมืองชัยนาท ศาลหลักเมืองชัยนาท
อ.เมืองชัยนาท ต.ในเมือง

No.2/4วิหารหลวงปู่ศุข
วิหารหลวงปู่ศุข
วิหารหลวงปู่ศุข วิหารหลวงปู่ศุข
อ.เมืองชัยนาท ต.ในเมือง

https://www.lovethailand.org/อำเภอสรรพยา

No.3/4วิหารหลวงพ่อหิน
วิหารหลวงพ่อหิน
วิหารหลวงพ่อหิน วิหารหลวงพ่อหิน
อ.สรรพยา ต.สรรพยา

https://www.lovethailand.org/อำเภอหันคา

No.4/4พระอุโบสถกลางน้ำ (วัดบ้านเชี่ยน)
พระอุโบสถกลางน้ำ (วัดบ้านเชี่ยน)
พระอุโบสถกลางน้ำ (วัดบ้านเชี่ยน) พระอุโบสถกลางน้ำ (วัดบ้านเชี่ยน)
อ.หันคา ต.หันคา