https://www.lovethailand.org/อำเภอพระนคร

No.1/4แม่น้ำเจ้าพระยา
แม่น้ำเจ้าพระยา
แม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำเจ้าพระยา
อ.พระนคร ต.พระบรมมหาราชวัง

https://www.lovethailand.org/อำเภอบางกอกใหญ่

No.2/4คลองบางหลวง
คลองบางหลวง
คลองบางหลวง คลองบางหลวง
อ.บางกอกใหญ่ ต.วัดอรุณ

No.3/4ท่าเรือวัดอรุณ
ท่าเรือวัดอรุณ
ท่าเรือวัดอรุณ ท่าเรือวัดอรุณท่าเรือวัดอรุณ
อ.บางกอกใหญ่ ต.วัดอรุณ

https://www.lovethailand.org/อำเภอบึงกุ่ม

No.4/4บึงสำราญ
บึงสำราญ
บึงสำราญ บึงสำราญบึงสำราญ
อ.บึงกุ่ม ต.คลองกุ่ม