https://www.lovethailand.org/อำเภอธนบุรี

No.1/2โบสถ์ซางตาครู้ส
โบสถ์ซางตาครู้ส
โบสถ์ซางตาครู้ส โบสถ์ซางตาครู้สโบสถ์ซางตาครู้ส
อ.ธนบุรี ต.วัดกัลยาณ์

https://www.lovethailand.org/อำเภอบางรัก

No.2/2โบสถ์อัสสัมชัญ
โบสถ์อัสสัมชัญ
โบสถ์อัสสัมชัญ โบสถ์อัสสัมชัญ
อ.บางรัก ต.มหาพฤฒาราม