https://www.lovethailand.org/อำเภอพระนครศรีอยุธยา

No.1/6บ้านตุ๊กตาไทย
บ้านตุ๊กตาไทย
บ้านตุ๊กตาไทย บ้านตุ๊กตาไทย
อ.พระนครศรีอยุธยา ต.ประตูชัย

https://www.lovethailand.org/อำเภอนครหลวง

No.2/6งานประเพณีแข่งเรือ
งานประเพณีแข่งเรือ
งานประเพณีแข่งเรือ งานประเพณีแข่งเรืองานประเพณีแข่งเรือ
อ.นครหลวง ต.นครหลวง

https://www.lovethailand.org/อำเภอบางปะอิน

No.3/6ประเพณีสงกรานต์
ประเพณีสงกรานต์
ประเพณีสงกรานต์ ประเพณีสงกรานต์
อ.บางปะอิน ต.บ้านเลน

No.4/6การแสดงโขน
การแสดงโขน
การแสดงโขน การแสดงโขนการแสดงโขน
อ.บางปะอิน ต.บ้านเลน

https://www.lovethailand.org/อำเภอผักไห่

No.5/6งานประเพณีแห่เทียนพรรษาทางน้ำ
งานประเพณีแห่เทียนพรรษาทางน้ำ
งานประเพณีแห่เทียนพรรษาทางน้ำ งานประเพณีแห่เทียนพรรษาทางน้ำงานประเพณีแห่เทียนพรรษาทางน้ำ
อ.ผักไห่ ต.ผักไห่

https://www.lovethailand.org/อำเภออุทัย

No.6/6งานแห่พระบรมสารีริกธาตุวัดนางชี
งานแห่พระบรมสารีริกธาตุวัดนางชี
งานแห่พระบรมสารีริกธาตุวัดนางชี งานแห่พระบรมสารีริกธาตุวัดนางชี
อ.อุทัย ต.คานหาม