https://www.lovethailand.org/อำเภอบางไทร

No.1/2สวนกล้วยไม้บางไทรการ์เด้น
สวนกล้วยไม้บางไทรการ์เด้น
สวนกล้วยไม้บางไทรการ์เด้น สวนกล้วยไม้บางไทรการ์เด้น
อ.บางไทร ต.บางไทร

https://www.lovethailand.org/อำเภออุทัย

No.2/2สวนพฤกษศาสตร์เชิงอนุรักษ์
สวนพฤกษศาสตร์เชิงอนุรักษ์
สวนพฤกษศาสตร์เชิงอนุรักษ์ สวนพฤกษศาสตร์เชิงอนุรักษ์
อ.อุทัย ต.คานหาม