https://www.lovethailand.org/อำเภอพระนครศรีอยุธยา

No.1/3สวนศรีสุริโยทัย
สวนศรีสุริโยทัย
สวนศรีสุริโยทัย สวนศรีสุริโยทัย
อ.พระนครศรีอยุธยา ต.ประตูชัย

No.2/3สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์
สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์
สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์
อ.พระนครศรีอยุธยา ต.ประตูชัย

https://www.lovethailand.org/อำเภอภาชี

No.3/3สวนวาสนาเมล่อน
สวนวาสนาเมล่อน
สวนวาสนาเมล่อน สวนวาสนาเมล่อน
อ.ภาชี ต.ภาชี