https://www.lovethailand.org/อำเภอพระนครศรีอยุธยา

No.1/5ตลาดเศียรช้าง
ตลาดเศียรช้าง
ตลาดเศียรช้าง ตลาดเศียรช้าง
อ.พระนครศรีอยุธยา ต.ประตูชัย

No.2/5ถนนสายโรตี
ถนนสายโรตี
ถนนสายโรตี ถนนสายโรตี
อ.พระนครศรีอยุธยา ต.ประตูชัย

No.3/5ตลาดอโยเดีย
ตลาดอโยเดีย
ตลาดอโยเดีย ตลาดอโยเดีย
อ.พระนครศรีอยุธยา ต.ประตูชัย

https://www.lovethailand.org/อำเภอบางปะอิน

No.4/5ตลาดโก้งโค้ง (บ้านแสงโสม)
ตลาดโก้งโค้ง (บ้านแสงโสม)
ตลาดโก้งโค้ง (บ้านแสงโสม) ตลาดโก้งโค้ง (บ้านแสงโสม)
อ.บางปะอิน ต.บ้านเลน

https://www.lovethailand.org/อำเภอผักไห่

No.5/5ตลาดลาดชะโด
ตลาดลาดชะโด
ตลาดลาดชะโด ตลาดลาดชะโด
อ.ผักไห่ ต.ผักไห่