https://www.lovethailand.org/อำเภอเมืองอ่างทอง

No.1/10หมู่บ้านหมอลำ
หมู่บ้านหมอลำ
หมู่บ้านหมอลำ หมู่บ้านหมอลำ
อ.เมืองอ่างทอง ต.ตลาดหลวง

https://www.lovethailand.org/อำเภอไชโย

No.2/10กลุ่มจักสานบ้านมหานาม
กลุ่มจักสานบ้านมหานาม
กลุ่มจักสานบ้านมหานาม กลุ่มจักสานบ้านมหานาม
อ.ไชโย ต.จรเข้ร้อง

https://www.lovethailand.org/อำเภอป่าโมก

No.3/10กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรป่าโมกพัฒนา
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรป่าโมกพัฒนา
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรป่าโมกพัฒนา กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรป่าโมกพัฒนา
อ.ป่าโมก ต.บางปลากด

No.4/10หมู่บ้านทำกลอง
หมู่บ้านทำกลอง
หมู่บ้านทำกลอง หมู่บ้านทำกลอง
อ.ป่าโมก ต.บางปลากด

https://www.lovethailand.org/อำเภอโพธิ์ทอง

No.5/10บ้านบางเจ้าฉ่า
บ้านบางเจ้าฉ่า
บ้านบางเจ้าฉ่า บ้านบางเจ้าฉ่า
อ.โพธิ์ทอง ต.อ่างแก้ว

No.6/10ศูนย์เจียระไนพลอย
ศูนย์เจียระไนพลอย
ศูนย์เจียระไนพลอย ศูนย์เจียระไนพลอย
อ.โพธิ์ทอง ต.อ่างแก้ว

No.7/10หมู่บ้านจักสาน
หมู่บ้านจักสาน
หมู่บ้านจักสาน หมู่บ้านจักสาน
อ.โพธิ์ทอง ต.อ่างแก้ว

https://www.lovethailand.org/อำเภอแสวงหา

No.8/10กลุ่มแม่บ้านจักรสานพลาสติกศรีพราน
กลุ่มแม่บ้านจักรสานพลาสติกศรีพราน
กลุ่มแม่บ้านจักรสานพลาสติกศรีพราน กลุ่มแม่บ้านจักรสานพลาสติกศรีพราน
อ.แสวงหา ต.แสวงหา

No.9/10บ้านคูเมือง
บ้านคูเมือง
บ้านคูเมือง บ้านคูเมือง
อ.แสวงหา ต.แสวงหา

https://www.lovethailand.org/อำเภอวิเศษชัยชาญ

No.10/10อำเภอสามโก้
อำเภอสามโก้
อำเภอสามโก้ อำเภอสามโก้
อ.วิเศษชัยชาญ ต.ไผ่จำศีล