https://www.lovethailand.org/อำเภอเมืองอ่างทอง

No.1/4ศาลหลักเมือง
ศาลหลักเมือง
ศาลหลักเมือง ศาลหลักเมือง
อ.เมืองอ่างทอง ต.ตลาดหลวง

https://www.lovethailand.org/อำเภอป่าโมก

No.2/4หลวงพ่อโตปางมาร์วิชัย
หลวงพ่อโตปางมาร์วิชัย
หลวงพ่อโตปางมาร์วิชัย หลวงพ่อโตปางมาร์วิชัยหลวงพ่อโตปางมาร์วิชัย
อ.ป่าโมก ต.บางปลากด

https://www.lovethailand.org/อำเภอโพธิ์ทอง

No.3/4พระธาตุเจดีย์ศรีโพธิ์ทอง
พระธาตุเจดีย์ศรีโพธิ์ทอง
พระธาตุเจดีย์ศรีโพธิ์ทอง พระธาตุเจดีย์ศรีโพธิ์ทอง
อ.โพธิ์ทอง ต.อ่างแก้ว

https://www.lovethailand.org/อำเภอสามโก้

No.4/4รูปหล่อหลวงพ่อภักดิ์
รูปหล่อหลวงพ่อภักดิ์
รูปหล่อหลวงพ่อภักดิ์ รูปหล่อหลวงพ่อภักดิ์
อ.สามโก้ ต.สามโก้