https://www.lovethailand.org/อำเภอเมืองตาก

No.1/3สะพานแขวนสมโภช กรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี
สะพานแขวนสมโภช กรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี
สะพานแขวนสมโภช กรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี สะพานแขวนสมโภช กรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี
อ.เมืองตาก ต.ระแหง

https://www.lovethailand.org/อำเภอแม่สอด

No.2/3โบราณสถานคอกช้างเผือก
โบราณสถานคอกช้างเผือก
โบราณสถานคอกช้างเผือก โบราณสถานคอกช้างเผือก
อ.แม่สอด ต.แม่สอด

No.3/3สะพานมิตรภาพไทย-พม่า (ประตูเชื่อมอันดามันสู่อินโดจีน)
สะพานมิตรภาพไทย-พม่า (ประตูเชื่อมอันดามันสู่อินโดจีน)
สะพานมิตรภาพไทย-พม่า (ประตูเชื่อมอันดามันสู่อินโดจีน) สะพานมิตรภาพไทย-พม่า (ประตูเชื่อมอันดามันสู่อินโดจีน)
อ.แม่สอด ต.แม่สอด