https://www.lovethailand.org/อำเภอเมืองตาก

No.1/2ศูนย์บริการวิชาการด้านพืช และปัจจัยผลิตตาก
ศูนย์บริการวิชาการด้านพืช และปัจจัยผลิตตาก
ศูนย์บริการวิชาการด้านพืช และปัจจัยผลิตตาก ศูนย์บริการวิชาการด้านพืช และปัจจัยผลิตตาก
อ.เมืองตาก ต.ระแหง

https://www.lovethailand.org/อำเภอแม่สอด

No.2/2สถานีทดลองพืชสวนดอยมูเซอ
สถานีทดลองพืชสวนดอยมูเซอ
สถานีทดลองพืชสวนดอยมูเซอ สถานีทดลองพืชสวนดอยมูเซอ
อ.แม่สอด ต.แม่สอด