https://www.lovethailand.org/อำเภอเมืองตาก

No.1/6ลอยกระทงสาย
ลอยกระทงสาย
ลอยกระทงสาย ลอยกระทงสาย
อ.เมืองตาก ต.ระแหง

https://www.lovethailand.org/อำเภอบ้านตาก

No.2/6ขึ้นธาตุเดือนเก้า
ขึ้นธาตุเดือนเก้า
ขึ้นธาตุเดือนเก้า ขึ้นธาตุเดือนเก้า
อ.บ้านตาก ต.ตากออก

https://www.lovethailand.org/อำเภอแม่ระมาด

No.3/6ประเพณีขึ้นธาตุ
ประเพณีขึ้นธาตุ
ประเพณีขึ้นธาตุ ประเพณีขึ้นธาตุ
อ.แม่ระมาด ต.แม่ระมาด

https://www.lovethailand.org/อำเภอแม่สอด

No.4/6แหล่ส่างลอง (แห่ลูกแก้ว)
แหล่ส่างลอง (แห่ลูกแก้ว)
แหล่ส่างลอง (แห่ลูกแก้ว) แหล่ส่างลอง (แห่ลูกแก้ว)
อ.แม่สอด ต.แม่สอด

No.5/6แล้อุ๊ป๊ะดะก่า
แล้อุ๊ป๊ะดะก่า
แล้อุ๊ป๊ะดะก่า แล้อุ๊ป๊ะดะก่า
อ.แม่สอด ต.แม่สอด

https://www.lovethailand.org/อำเภออุ้มผาง

No.6/6ประเพณีกรวยสลาก
ประเพณีกรวยสลาก
ประเพณีกรวยสลาก ประเพณีกรวยสลาก
อ.อุ้มผาง ต.อุ้มผาง